Algemene verkoopsvoorwaarden

1 - Overzicht
Deze verkoopsvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relaties te regelen tussen de site ROSE PASSION, met als maatschappelijke zetel BP 40075 - 54703 PONT A MOUSSON Cedex, en de klant die hierna wordt gedefinieerd als gebruiker van de site www.rosepassion.com en die geacht wordt de onderhavige verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.
Andere voorwaarden zijn slechts bindend voor de site ROSE PASSION na schriftelijke bevestiging door deze site. De gegevens op deze site worden slechts ter informatie gegeven en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het plaatsen van een bestelling op de site www.rosepassion.com impliceert het onvoorwaardelijk aanvaarden van de onderliggende algemene verkoopsvoorwaarden.

2 - Producten
De beschrijvingen en illustraties die door onze firma worden verspreid zijn benaderend van aard en houden geen enkele verplichting in voor onze firma, die trouwens het recht heeft om een bepaald model te wijzigen of te schrappen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de koper aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Het is aan de koper om voor elke bestelling te controleren of de artikelen die hij wil kopen niet zijn gewijzigd en of deze nog altijd bestaan. De foto's hebben geen enkele contractuele waarde. De site is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten.

3 - Geldigheidsduur van het aanbod
De producten worden te koop aangeboden zolang ze in voorraad zijn. Het aanbod van producten die niet in ons magazijn voorhanden zijn, hangt af van de beschikbaarheid bij onze leveranciers. Als de klant een product bestelt dat niet meer beschikbaar is, wordt hij daarover zo snel mogelijk geïnformeerd.

4 - Prijs van de producten
De prijzen op de site www.rosepassion.com zijn vermeld in euro. Ze zijn inclusief alle heffingen, maar exclusief verzendingskosten. Ze kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De tarieven inclusief alle heffingen worden vermeld in het winkelmandje. De verzendingskosten worden berekend op basis van het type bestelde artikelen en het land van levering. Ze worden ook vermeld in het winkelmandje. De prijs is contant betaalbaar op de dag van bestelling. De gehanteerd prijzen zijn deze die van toepassing zijn op het ogenblik van de bestelling, voor zover de beschikbare stock toereikend is en onder voorbehoud van tikfouten of wijziging van het Franse btw-tarief. Elke wijziging van dit tarief wordt rechtstreeks verrekend in de verkoopprijzen.

5 - Bestellingen
Als de klant een bestelling wil plaatsen, moet hij zich eerst identificeren. Hiervoor vult hij op een hem ter beschikking gesteld formulier en conform de aanwijzingen die hem online worden gegeven de nodige identificatiegegevens in, met name zijn naam, zijn voornaam, zijn telefoonnummer, zijn postadres en het leveringsadres. Er kan hem vervolgens nog extra informatie worden gevraagd om de kwaliteit en de veiligheid van de levering te garanderen. De firma behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren waarvan de door de klant geleverde gegevens onvolledig of fout zijn.
Nadat de klant de gewenste artikelen heeft gekozen, maakt hij zijn bestelling definitief door te klikken op de toets 'Bestellen', waardoor hij tevens de algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt. Vanaf dat ogenblik is de bestelling geregistreerd en krijgt de klant een bestellingsnummer, plus een bevestiging op het scherm en ook via e-mail. De op de site geregistreerde gegevens gelden als bewijs voor de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.
Eenzijdige annulering van een bestelling is mogelijk wanneer het gaat om een bestelling die met een cheque of een overschrijving wordt betaald en deze betaling nog niet is uitgevoerd (cheque nog niet verstuurd, overschrijving nog niet gedaan).

6 - Leveringswijze
Elke levering is onderworpen aan de uitdrukkelijke aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden.
De levering gebeurt op het adres dat de klant bij zijn bestelling heeft doorgegeven. Ze wordt in principe uitgevoerd door Chronopost of door een transporteur voor omvangrijke pakketten. Ze gebeurt pas na validering van de bestelling door de klant en na betaling van het volledige bestellingsbedrag. De eventueel betrokken betalingsinstellingen moeten dus vooraf hun betaalakkoord geven. Bij weigering van deze instellingen wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
Bovendien behoudt de site www.rosepassion.com zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant die betrokken zou zijn bij een rechtsgeding.

7 - Leveringstermijnen
Wanneer het bestelde artikel in voorraad is, wordt het binnen 2 à 3 werkdagen geleverd. Bij stockonderbreking wordt bijvulling voorzien binnen 4 à 5 dagen. De leveringstermijn start pas op de dag van betaling van de bestelling.
De termijnen worden gewoon ter informatie gegeven. Leveringsvertragingen kunnen in geen enkel geval ingeroepen worden als reden voor annulering van de bestelling en geven geenszins recht op schadevergoeding. De transportrisico's worden gedragen door de klant die bij beschadiging van de levering of bij een onvolledige levering zijn bemerkingen moet vermelden op de leveringsbon en deze binnen de 48 uur na de levering moet bevestigen met een aangetekend schrijven aan de transporteur.

8 - Afhalen van producten bij afwezigheid van de klant
Wanneer de ontvanger bij levering afwezig is, zal de transporteur een bericht achterlaten op het adres dat door de klant werd doorgegeven.
De producten moeten worden afgehaald op het door de transporteur vermelde adres en conform de vermelde modaliteiten.
Als de producten niet worden afgehaald binnen de door de transporteur opgelegde termijn, worden ze teruggestuurd naar Rose Passion die zich het recht voorbehoudt om de prijs ervan terug te betalen; de verzendingskosten blijven wel voor rekening van de klant.

9 - Klachten
Alle door onze firma aangegane engagementen berusten op de strikte naleving van de betalingsvoorwaarden en alle andere contractuele verplichtingen door de koper. Onze goederen worden verkocht 'af fabriek'. Zelfs bij francoverzending worden deze vervoerd voor rekening en risico van de bestemmeling, die bij beschadiging of verlies voorbehoud moet maken en zich moet richten tot de transporteur die hierbij de enige verantwoordelijke is.
Bij de levering heeft de klant alle mogelijkheden om de goederen te controleren en hij neemt dan ook na controle de volledige verantwoordelijkheid ervoor op zich. Speciaal door de koper aangevraagde goederen kunnen geenszins worden teruggestuurd.
Door het afleveringsborderel te ondertekenen aanvaardt de klant de geleverde producten in de toestand zoals ze zijn en kan er geen klacht meer worden ingediend voor schade die opgetreden is tijdens het transport. Het is aan de klant om bij aflevering van de onderdelen alles goed te controleren en voorbehoud te maken om indien nodig de transporteur te kunnen aanklagen.
Bij ontvangst van de goederen moet de klant onmiddellijk hun toestand controleren en nagaan of de levering conform het contract is. Hij moet eventueel ook de toestand in de pakketten controleren. Klachten betreffende een mankement aan de geleverde goederen, een afwijkende hoeveelheid of een foute referentie in vergelijking met de door de site www.rosepassion.com bevestigde bestelling moeten schriftelijk en binnen de vier dagen na goederenontvangst ingediend worden, anders vervalt elk recht op dergelijke klachten. Er mogen alleen goederen worden teruggestuurd als Rose Passion hiervoor toestemming heeft gegeven. Wanneer dit niet het geval is, worden de teruggestuurde artikelen ter beschikking gehouden van de klant voor zijn rekening en risico, waarbij ook alle kosten voor transport, opslag en verlading ten laste zijn van de klant. De goederen worden in elk geval steeds teruggestuurd voor kosten en risico van de klant.

10 - Facturatie
Er wordt een factuur opgesteld door de site www.rosepassion.com. De klant moet het adres voor verzending van de factuur doorgeven. Het bedrag van de BTW wordt vermeld, zodat overheden, firma's en vrije beroepen deze kunnen recupereren.

11 - Betalingswijze
De site Rose Passion behoudt zich het recht voor om aan de klant een bankcheque te vragen en/of een identiteitsbewijs en/of een bewijs van woonplaats bij grote bedragen.
Met bankkaart: (Carte Bleue, Visa, Eurocard, Mastercard aanvaard in Frankrijk).
Voor validering van de bestelling met bankkaart is er een opdracht vereist voor het betalen van de volledige prijs van de bestelling, inclusief alle heffingen.
Met cheque:
De klant stuurt een cheque op naam van Rose Passion voor de betaling van het volledige bedrag van de bestelling, inclusief alle heffingen en verzendingskosten, met vermelding van het bestellingsnummer op de achterkant.

12 - Waarborg en service
Alle producten die worden verkocht op www.rosepassion.com zijn gewaarborgd tegen fabricatiefouten. Deze waarborg loopt een jaar retour-atelier (vanaf de datum vermeld op de factuur). Bij terugzending van niet-beschadigd materiaal zijn de kosten voor verzending en verwerking voor rekening van de klant. Deze waarborg geldt niet voor schade als gevolg van ongelukken, een verkeerd gebruik of onachtzaamheid.
Voor elke terugzending van goederen moet Rose Passion eerst toestemming geven. Het terugsturen gebeurt voor rekening en risico van de klant. Producten die met een transporteur worden teruggestuurd en die fysisch niet of slecht beschermd zijn, kunnen niet genieten van deze waarborg. De klant moet er dus voor zorgen dat de teruggestuurde goederen tijdens hun transport voldoende zijn beschermd en verzekerd.
De klant moet de verpakking, de met het product meegeleverde accessoires en eventuele etiketten die op het product of de verpakking zijn geplakt bijhouden, want deze zijn nodig om aanspraak te kunnen maken of de voorziene waarborg.

13 - Vertrouwelijkheid van de gegevens
De persoonsgegevens die ROSE PASSION via de website rosepassion.com verzamelt (familienaam, voornaam, adres, telefoon, e-mailadres, voertuigen, bestellingen) worden opgeslagen in het klantenbestand van de firma en hoofdzakelijk gebruikt om de relaties met de klant goed te beheren en de bestellingen te verwerken.
De vakjes voorzien van een asterisk zijn verplicht in te vullen; deze antwoorden zijn nodig om uw bestelling te kunnen afhandelen. Als u de verplichte velden leeg laat, kan dit de vlotte verwerking van uw bestelling in het gedrang brengen.
Uw persoonsgegevens worden gedurende maximaal 10 jaar bewaard, tenzij u uw recht op wissing inroept voor de gegevens die u betreffen. Dit kan onder de hierna vermelde voorwaarden.
Gedurende deze periode wenden wij alle mogelijke organisatorische, softwarematige, juridische, technische en fysieke middelen aan om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en om deze zodoende te beschermen tegen beschadiging, verlies of ongeoorloofd gebruik door derden.
De toegang tot uw persoonsgegevens wordt strikt beperkt tot onze werknemers en eventueel onze onderaannemers. De betreffende onderaannemers zijn onderworpen aan de geheimhoudingsplicht en mogen uw gegevens alleen gebruiken in overeenkomst met onze contractuele bepalingen en de toepasselijke wetgeving. Buiten de hierboven vermelde gevallen verbinden wij ons ertoe uw gegevens niet te verkopen, te verhuren, door te geven of ter beschikking te stellen van derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe om een wettige reden genoodzaakt zijn (wettelijke verplichting, fraude- en misbruikbestrijding, uitoefening van de rechten van verdediging enz.).
Conform de gewijzigde “Franse gegevensbeschermingswet” van 6 januari 1978 en de Europese Verordening nr. 2016/679/EU van 27 april 2016 (van toepassing sinds 25 mei 2018) hebt u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, op correctie, overdraagbaarheid en wissing ervan en ook op beperking van de verwerking ervan. Om wettige redenen kunt u zich ook verzetten tegen de verwerking van de gegevens die u betreffen. Mits u een geldig bewijs van identiteit voorlegt, kunt u deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: contact@rosepassion.fr
Voor bijkomende informatie of klachten, kunt u zich wenden tot de CNIL (Franse commissie voor gegevensbescherming; www.cnil.fr).
Als u onze website bezoekt, worden er cookies op uw pc, uw gsm of uw tablet geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van de bezochte website op uw browser wordt achtergelaten. Het kan dus zijn dat sommige delen van de website niet werken als de gebruiker geen cookies aanvaardt. De via deze weg verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om het volume en het soort verkeer en eveneens de configuratie van dat verkeer op de betreffende website te volgen en op basis daarvan de vorm en de indeling van de website verder uit te werken en ook voor andere administratieve en planningsdoeleinden, en meer algemeen om de service te verbeteren die wij u aanbieden. Deze informatie wordt niet langer dan 13 maanden bijgehouden, tenzij u instemt met een langere bewaarperiode.
U kunt cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser. Voor meer informatie, surf naar: https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs en https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

14 - Bevoegde rechtbanken
De contractuele informatie is opgesteld in het Frans en de voor verkoop aangeboden producten zijn conform de Franse reglementeringen. Indien nodig moet de buitenlandse klant bij de lokale overheden de gebruiksmogelijkheden controleren van het product dat hij wil bestellen. De site Rose Passion kan niet worden aansprakelijk gesteld voor inbreuken op de reglementeringen van andere landen.
Alle geschillen met betrekking tot het opstellen, het uitvoeren en het beëindigen van contractuele verplichtingen tussen de partijen, die niet in der minne kunnen worden geschikt, vallen onder de bevoegdheid van de handelsrechtbank van Metz - Frankrijk, waar zich ook de maatschappelijke zetel van Rose Passion bevindt.

15 - Handelsmerk
Wij willen benadrukken dat "Porsche" is een gedeponeerd handelsmerk van Dr. Ing. h c. F. Porsche.
Wij zijn geen officiële vertegenwoordiger van Porsche, en we handelen niet namens hen.
Productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Geschenkideeën

ROSE PASSION
Email : contact@rosepassion.fr
telefoonnummer: (+33) 3 82 468 911

  • Levering in de hele wereld
  • 100% beveiligd
  • Gegevensbescherming en geheimhouding
  • Opvolging van de verzendingen
  • Betalen met bankkaart / overschrijving
  • Betaling via PayPal

Verkoop van nieuwe onderdelen voor elk model van Porsche: 356, 911, 912, 914, 924, 928, 944, 964, 965, 993, 968, 928, Boxster, Cayman, 996 en 997, Turbo, GT2, GT3, RS, Cayenne
Accessoires, remvoeringen en schijven voor Porsche 356, 911, 912, 914, 924, 928, 944, 964, 968, 928, Boxster, Cayman, 996 en 997

Betalingen beveiligd door

Realisatie : Ovensia | Création graphique : Hypaepa | Hébergement : Ovensia

rpAction - rp - Page - cgv - contenu - 11/11/2019 à 06:20:21 - 14 ms - 39.34 ko - 2 q - 1426.78 ko